Kúdẹlẹ́tì

Sísọ sítaÌtumọọ Kúdẹlẹ́tì

Death becomes impossible.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

(i)-kú-di-ẹlẹ́tìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ikú - death
di - become
ẹlẹ́tì - impossibility


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

KúdẹtiẸ tún wo