Fájẹ́mbọ́là

Sísọ sítaÌtumọọ Fájẹ́mbọ́là

Ifá lets me be wealthy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-jẹ́-mi-bá-ọlàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá (oracle)
jẹ́ - let
m - me (mi)
bá - meet, match
ọlà - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ifájẹ́mbọ́là, Jẹ́mbọ́làẸ tún wo