RógbùwàMeaning of Rógbùwà

Wait to receive character.Extended MeaningMorphology

ró-gba-ùwàGloss

ró - wait, stand (dúró)
gbà - receive
ùwà - character (ìwà)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also