Oṣótìmẹ́hìn

PronunciationMeaning of Oṣótìmẹ́hìn

The sorcerer hasn't become last.Extended MeaningMorphology

oṣó-tì-mú-ẹ̀hìnGloss

oṣọ́ - sorcerer
tì - has not
mú - take, pick, receive
ẹ̀hìn - last position (ẹ̀yìn)


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Osótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́yìn, Sótìmẹ́hìn, Sótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́yìn.See also