Òǵunmọlá

PronunciationMeaning of Òǵunmọlá

Ògún has picked up wealth.Extended MeaningMorphologyGloss

-


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Bashọ̀run Ògúnmọ́lá, a fierce warrior in Ìbàdà̀n history who led the charge (along with Balógun Ìbíkúnlé) in the war between Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn versus Ìjàìyè in 1860, against Kúrunmí, an Ìjẹ̀shà warlord.Media LinksVariantsSee also