Látọ̀nà

Pronunciation



Meaning of Látọ̀nà

1. Nobility knows the way. 2. Nobility is right.



Extended Meaning



Morphology

ọlá-tọ̀-ọnà, ọlá-tọ̀nà



Gloss

ọlá - honour, nobility, wealth
tọ - follow
ọnà - road, lane, way, path
-
ọlá - honour, nobility, wealth
tọ̀nà - do the right thing


Geolocation

Common in:
OTHERS



Famous Persons



Media Links



Variants

Ọlátọ̀nà



See also