Kòfowórọlá

Sísọ síta



Ìtumọọ Kòfowórọlá

This wealth isn't bought.



Àwọn àlàyé mìíràn



Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

kò-fi-owó-ra-ọlá



Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

kò - (he/she) didn't
fi - use
owó - money
rà - buy
ọlá - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL
EKO



Àwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Kòfowórọlá Bucknor, deputy Governor of Lagos State 1999-2002.



Ibi tí a ti lè kà síi



Irúurú

Kòfó



Ẹ tún wo