Ireolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ireolúwa

The goodness of the lord.Àwọn àlàyé mìíràn

"Ire cannot be directly translated to English so easily. To fully understand Ire, one must include words like good fortune, blessings, serendipitous positive outcomes all wrapped in goodness!"Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ire-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ire - goodness
olúwa - lord


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

IreẸ tún wo