Igbókọ̀í

Pronunciation



Meaning of Igbókọ̀í

The bush has refused this one.



Extended Meaning

Abiku name given in Benin Republic (Kétu/Ketou). See also: Igbókọ̀yí



Morphology

igbó-kọ̀-èyí



Gloss

igbó - bush
kọ̀ - refuse
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
FOREIGN-GENERAL



Famous Persons



Media Links



Variants

Igbókọ̀yí, Kọ̀yí, Ugbókọ̀yí



See also