Ifátẹ́gbẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Ifátẹ́gbẹ́

Ifá matches up with its contemporaries.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ifá-tó-ẹgbẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ifá - Ifá (oracle)
tó - match, suffice for
ẹgbẹ́ - contemporary, mates


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Fátẹ́gbẹ́Ẹ tún wo