Name Entry

ÌbùkúnMeaning of Ìbùkún

Blessings.Extended Meaning

"Ìbùkún" is a common abridged version of Ìbùkúnolúwa, Ìbùkúnadé, Ìbùkúnolú, etc.Morphology

ì-bù-kúnGloss

- something that
bù - scoop
kún - in addition to


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also