Ayọ̀kòmí

Sísọ sítaÌtumọọ Ayọ̀kòmí

Joy has met me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ayọ̀-kò-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ayọ̀ - joy
kò - meet
mí - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo