Ayémọ̀la

Sísọ sítaÌtumọọ Ayémọ̀la

1. The world knows tomorrow. 2. The world doesn't not know tomorrow.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ayé-mọ-ọ̀la, ayé-è-mọ̀-ọ̀laÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ayé - world, people, earth
mọ̀ - know
ọla - tomorrow, future
-
ayé - earth, world, people
- does not
mọ̀ - know
̀ọ̀la - tomorrow


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo