Arọ́láyọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Arọ́láyọ̀

1. One who rejoices at the sight of nobility/wealth. 2. We rejoice at the sight of nobility/wealth/success, etcÀwọn àlàyé mìíràn

See also: Morọ́láyọ̀Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-rí-ọlá-yọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
a - we
rí - see, find
ọlá - wealth, success, notability
yọ̀ - rejoice, celebrate


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo