Afẹ́nifọ́rọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Afẹ́nifọ́rọ̀

He who wishes one well.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-fẹ́-ẹni-fún-ọrọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
fẹ́ - love, admire, want
ẹni - person
fún - for
ọrọ̀ - wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo