Abídákun

Sísọ sítaÌtumọọ Abídákun

The lastborn. Literally: one born to end all future births.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bí-dákunÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
bí - give birth to
dakun - end, stop (dẹ́kun)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Abídẹ́kunẸ tún wo