Aṣọ́nibárẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Aṣọ́nibárẹ́

One who watches (is careful about) whom he/she befriends.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Ṣọ́nibárẹ́, Ṣónibárẹ́Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ṣọ́-ẹni-bá-rẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
ṣọ́ - watch
ẹni - person
bá - together with
rẹ́ - relate with, befriend


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL
YAGBAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ashọ́nibárẹ́Ẹ tún wo