Àtìpó

PronunciationMeaning of Àtìpó

Sojourner.Extended Meaning

This is also the name of a game hunter from Ìgbàrà Òkè who migrated to Ìlárá Mọkin, Àtìpó Fálaè (1860-1918).MorphologyGloss

-


Geolocation

Common in:
AKUREFamous Persons

Àtìpó Fálaè (1860-1918).Media LinksVariantsSee also