Ọlátòkunbọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlátòkunbọ̀

Nobility/Wealth returns from over the seas.Àwọn àlàyé mìíràn

This is a name typically given to a child born abroad and later brought home. See also: Adétòkunbọ̀Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-ti-òkun-bọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
ti - from
òkun - sea
bọ̀ - return, arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Tòkunbọ̀Ẹ tún wo