Ọlọ́finmẹ̀yẹ

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlọ́finmẹ̀yẹ

Olofin (The third manifestation of Odùduwà) know honor/respect.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlọ́fin-mọ-ẹ̀yẹÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlọ́fin - the third manifestation of Olódùmarè
mọ̀ - know, have
ẹ̀yẹ - honour, respect


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKURE
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo