Ọlọ́fàMeaning of Ọlọ́fà

1. The king of Ọ̀fà. 2. The owner of Ọ̀fàExtended MeaningMorphology

o-ní-ọ̀fàGloss

o - one who
ní - have, own
ọ̀fà - Ọ̀fà town


Geolocation

Common in:
OYOFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also