Ọ̀rẹ́dẹ̀yìnMeaning of Ọ̀rẹ́dẹ̀yìn

Friendship is forever.Extended MeaningMorphology

ọ̀rẹ́-di-ẹ̀yìnGloss

ọ̀rẹ́ - friendship, friends
di - become
ẹ̀yìn - past, future


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọ̀rẹ́dẹ̀hìn, Ọ̀rẹ́dẹ̀ìnSee also