Ọ̀ṣundárà

PronounciationMeaning of Ọ̀ṣundárà

Ọ̀ṣundárà: Ọ̀sun has surprised us. Ọ̀ṣundára: Ọ̀ṣun is good.Extended MeaningMorphology

ọ̀ṣun-dá-àràGloss

ọ̀ṣùn - the goddess Ọ̀ṣun
dá - create
àrà - wonder
dára - be good


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dára, DáràSee also