Ọ̀ṣúnṣàmì

PronunciationMeaning of Ọ̀ṣúnṣàmì

Osun makes a mark.Extended Meaning

See: Ọ̀ṣọ́sàmìMorphology

ọ̀ṣun-ṣe-ààmìGloss

ọ̀ṣun - the goddess Ọ̀ṣun
ṣe - make, create
ààmì - mark, sign


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also