Ọ̀ṣíyẹmí

PronounciationMeaning of Ọ̀ṣíyẹmí

The Ọṣì(n) is worthy of me.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-yẹ-míGloss

ọṣìn - the head, king, the deity Ọṣìn
yẹ - befit, fits, is worthy of
mí - me


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

YẹmíSee also