Ṣótìmẹ́yìn

PronunciationMeaning of Ṣótìmẹ́yìn

The sorcerer hasn't become last.Extended Meaning

Short form of Oṣótìmẹ́yìn.Morphology

oṣó-tì-mú-ẹ̀yìnGloss

oṣọ́ - sorcerer
tì - has not
mú - take, pick, receive
ẹ̀yìn - last position


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Osótìmẹ́hìn, Oṣótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́yìn, Sótìmẹ́hìn, Sótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́yìn.See also