Ṣóṣínà

Pronunciation



Meaning of Ṣóṣínà

The sorcerer opened the way.



Extended Meaning



Morphology

(o)ṣó-ṣí-ọ̀nà



Gloss

oṣó - sorcerer, Oṣó divinity of fertility and farming, òriṣa oko
ṣí - open
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
GENERAL



Famous Persons



Media Links



Variants

Oṣọ́ṣínà



See also